Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Bovens Advocatuur

ALGEMEEN

1.Bovens Advocatuur is de handelsnaam van de eenmanszaak Mr. P.S.A. Bovens, bestaande uit de zelfstandige praktijk van mr. P.S.A. Bovens en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73717592. In het navolgende zal deze eenmanszaak worden aangeduid als “mr. Bovens”.

2.Mr. Bovens is lid van de Nederlandse Orde van Advocaten, gevestigd aan de Neuhuyskade 94, 2596 XM te ’s-Gravenhage. Mr. Bovens is tevens ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand.

TOEPASSINGSGEBIED

3.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die wordt verleend aan mr. Bovens, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht.

4.Deze voorwaarden gelden mede ten behoeve van eenieder die bij mr. Bovens werkzaam is of op andere wijze aan de praktijk van mr. Bovens verbonden is en eenieder die door mr. Bovens wordt ingeschakeld, en eenieder voor wiens handelen of nalaten mr. Bovens aansprakelijk kan zijn.

5.De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

6.De meest recente versie van deze algemene voorwaarden is in te zien via de website www.bovensadvocaten.nl en wordt op eerste verzoek kosteloos via e-mail toegezonden.

OPDRACHT

7.De cliënt is de opdrachtgever. De opdracht wordt aanvaard en uitgevoerd door mr. Bovens. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW, 7:402 lid 2 BW en 7:409 BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen.

8.Mr. Bovens verplicht zich een uiterste inspanning te leveren teneinde het door de opdrachtgever gewenste resultaat te verkrijgen, doch enige garantie op dat resultaat wordt niet gegeven.

AANSPRAKELIJKHEID

9.Bij de aanvaarding van de opdracht verbindt de advocaat alleen zichzelf. Enig handelen of nalaten van mr. Bovens kan dan ook alleen tot aansprakelijkheid van die desbetreffende persoon leiden en niet tot aansprakelijkheid van anderen.

10.Mr. Bovens beschikt over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) bij The Financials B.V., gevestigd aan de Laan van Kronenburg 14, 1183 AS te Amstelveen.

11.Indien de uitvoering van een opdracht door mr. Bovens leidt tot aansprakelijkheid van hem dan zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de hiervoor genoemde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van mr. Bovens wordt uitgekeerd. De inhoud en de voorwaarden van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering zijn conform de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten, gevestigd te ’s-Gravenhage, daaraan stelt.

12.Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens voornoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door mr. Bovens in de desbetreffende zaak in rekening gebrachte althans het door de opdrachtgever betaalde honorarium tot een maximum van € 50.000, -.

13.De vordering tot het betalen van een schadevergoeding vervalt door verloop van één jaar na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van mr. Bovens voor die schade.

14.De opdrachtgever vrijwaart mr. Bovens tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid dan wel opzet van mr. Bovens. De toepasselijkheid van art. 6:76 BW is uitgesloten.

15.Mr. Bovens aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails en andere elektronische berichten, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.

16.De in deze algemene voorwaarden vervatte aansprakelijkheidsbeperking en uitsluitingen, vervaltermijn en vrijwaringen gelden tevens voor alle buitencontractuele aanspraken van opdrachtgever jegens mr. Bovens, in zoverre deze verband houden met de uitvoering van een opdracht door mr. Bovens.

RELATIE OPDRACHTGEVER-KANTOOR

17.Door het verstrekken van de opdracht gaat opdrachtgever ermee akkoord dat zijn of haar persoonsgegevens worden opgenomen in het digitale systeem van mr. Bovens, dat vanzelfsprekend valt onder het wettelijke beroepsgeheim van de advocaat.

18.Door het verstrekken van de opdracht gaat opdrachtgever ermee akkoord dat alle correspondentie tussen mr. Bovens en de opdrachtgever via e-mail verloopt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Mededelingen gedaan door mr. Bovens aan de opdrachtgever per e-mail zijn derhalve schriftelijke mededelingen.

19.De opdrachtgever is gehouden alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de opdracht, alsmede alle door mr. Bovens verlangde informatie, te verstrekken aan mr. Bovens. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en de volledigheid van alle door hem aan mr. Bovens verstrekte informatie.

20.Mr. Bovens is bevoegd geen gevolg te geven aan een aanwijzing omtrent de uitvoering van de opdracht, indien de aanwijzing naar het inzicht van mr. Bovens niet te verenigen is met de onafhankelijkheid die een advocaat dient te betrachten.

21.Elke advocaat is op grond van zijn verschoningsrecht gerechtigd en verplicht verschafte gegevens en informatie geheim te houden. Deze verplichting geldt niet indien er een wettelijke plicht of beroepsplicht geldt tot openbaarmaking. Mr. Bovens mag zich ongeacht het standpunt van de opdrachtgever beroepen op zijn geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht.

22.Mr. Bovens is te allen tijde bevoegd een overeenkomst te beëindigen indien de overeenkomst naar het inzicht van mr. Bovens niet te verenigen is met de Gedragsregels voor Advocaten of overige verordeningen van de Nederlandse Orde van Advocaten, dan wel indien opdrachtgever uitdrukkelijk verzochte informatie niet verschaft, zijn betalingsverplichtingen of andere verplichtingen jegens mr. Bovens niet nakomt of anderszins mr. Bovens belemmert in de uitoefening van de opdracht.

23.Mr. Bovens kan zich zowel in als buiten rechte laten vervangen door een andere advocaat. Opdrachtgever geeft daarvoor op voorhand toestemming. Van deze mogelijkheid wordt terughoudend gebruik gemaakt. Vakanties, ziektes, dubbele planning door gerechtelijke instanties of overmacht anderszins kunnen reden vormen voor mr. Bovens om zich te doen vervangen. Hierover wordt, voor zover mogelijk, vooraf overleg gevoerd met de opdrachtgever. Voor de vervangende advocaat wordt hetzelfde tarief in rekening gebracht als het tarief van mr. Bovens, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

24.De opdrachtgever geeft mr. Bovens uitdrukkelijk toestemming om daar waar dat naar inzicht van mr. Bovens wenselijk is de pers te woord te staan en te informeren.

25.Alle dossierstukken worden door mr. Bovens digitaal ingescand en bewaard. Na inscanning van de stukken worden de originele stukken, die aan de opdrachtgever toebehoren, geretourneerd aan de opdrachtgever. Eventuele originele stukken, toebehorend aan de opdrachtgever, waarvan vaststaat dat een digitaal kopie geen bewijswaarde heeft, worden in de originele staat bewaard door mr. Bovens en na afloop van de zaak geretourneerd aan de opdrachtgever.

26.Mr. Bovens heeft het recht om dossiers en alle zich daarin bevindende stukken, inclusief stukken die in eigendom toebehoren aan de opdrachtgever en/ of derden, indien 5 jaren of meer zijn verstreken na het afsluiten van een zaak die bij mr. Bovens in behandeling is geweest, zonder verdere aankondiging uit de archieven te verwijderen en te vernietigen.

KLACHTENREGELING

27.Het kantoor van mr. Bovens beschikt over een interne klachtenregeling. Deze is gepubliceerd op de website van Bovens Advocatuur.

28.Indien bespreking met de desbetreffende advocaat in geval van een geschil met de advocaat over de uitvoering van de werkzaamheden geen oplossing biedt, treedt deze klachtenregeling in werking. Pascal Bovens treedt hierbij op als klachtenfunctionaris.

29.Indien de behandeling van de klacht door de klachtenfunctionaris niet tot een voor opdrachtgever bevredigende oplossing leidt, heeft opdrachtgever het recht om zijn of haar klacht voor te leggen aan de Amsterdamse Orde van Advocaten.

WEBSITE

30.De inhoud van de website van Bovens Advocatuur dient slechts ter algemene informatie en is samengesteld om algemene informatie te verstrekken. Om deze reden kan de inhoud van de website niet als juridisch advies worden aangemerkt. Mr. Bovens is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de op deze website vermelde informatie. De ontvangst van deze informatie levert geen relatie van enigerlei aard op tussen mr. Bovens en de ontvanger van de informatie.

31.Deze website bevat informatie, gegevens, software, foto’s, grafische voorstellingen en andere materialen die door het auteursrecht, merkenrecht of ander eigendomsrecht zijn beschermd. Gebruik van dergelijke informatie zonder uitdrukkelijke toestemming van mr. Bovens is niet toegestaan.

32.De website van Bovens Advocatuur bevat links naar andere websites. Mr. Bovens heeft geen zeggenschap over deze gelinkte websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites of de links die hierop gepubliceerd zijn.

INSCHAKELING VAN DERDEN

33.Mr. Bovens is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. De keuze van de in te schakelen derden zal, waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Mr. Bovens is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van mr. Bovens.

34.Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever willen beperken, verklaart de opdrachtgever nu reeds dat de opdracht die hij verstrekt aan mr. Bovens tevens de bevoegdheid en de instemming van de opdrachtgever inhoudt richting mr. Bovens om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking te aanvaarden.

FINANCIËN

35.Bij aanvang van de opdracht worden de financiële consequenties daarvan besproken, voor zover dan te overzien. Er wordt een honorarium voor de advocaat, en indien van toepassing voor diens medewerkers, overeengekomen, tenzij op basis van een toevoeging (gesubsidieerde rechtsbijstand) wordt opgetreden.

36.Mr. Bovens wijst de opdrachtgever, indien hij hiervoor in aanmerking komt, op de mogelijkheid van het aanvragen van een toevoeging (gefinancierde rechtsbijstand). De opdrachtgever mag te allen tijde van deze mogelijkheid afzien. In dat geval bevestigt mr. Bovens schriftelijk dat er wordt afgezien van het aanvragen van een toevoeging en dat er een honorarium zal worden toegepast.

37.Indien de opdrachtgever, indien hij hiervoor in aanmerking komt, gebruik wil maken van de mogelijkheid van gefinancierde rechtsbijstand, vraagt mr. Bovens namens de opdrachtgever de toevoeging aan. Op de aanvraag beslist de Raad voor Rechtsbijstand. Indien de Raad voor Rechtsbijstand de aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand afwijst, is de opdrachtgever aan mr. Bovens het gebruikelijke honorarium, te verhogen met 6% kantoorkosten verschuldigd.

38.Mocht een vervolgprocedure nodig zijn, dan zal daarvoor door mr. Bovens een nieuwe toevoeging worden aangevraagd namens de opdrachtgever.

39.Indien de Raad voor Rechtsbijstand de aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand toewijst, stelt de Raad voor Rechtsbijstand hierbij de eigen bijdrage vast. De opdrachtgever verplicht zich deze eigen bijdrage aan mr. Bovens te betalen.

40.Indien de opdrachtgever, voor zover hij hiervoor in aanmerking komt, gebruik wenst te maken van de mogelijkheid van gefinancierde rechtsbijstand, schat mr. Bovens van tevoren de hoogte van de eigen bijdrage in aan de hand van de door opdrachtgever aangeleverde gegevens over diens belastbaar inkomen. Voor deze geschatte eigen bijdrage stuurt mr. Bovens aan de opdrachtgever een nota toe die door de opdrachtgever voldaan dient te worden.

41.Excessieve andere kosten worden doorbelast aan de opdrachtgever. Hierbij kan worden gedacht aan kosten in verband met koeriersdiensten, aangetekende verzending of kopieerkosten in geval van meer dan vijftig afdrukken.

42.Indien direct na afloop van de opdracht het inkomen en/of vermogen van de opdrachtgever is gestegen tot boven de inkomensgrens voor een toevoeging zal door mr. Bovens geen gebruik gemaakt worden van de toevoeging en zal worden afgerekend op basis van het gebruikelijke honorarium, verhoogd met 6% kantoorkosten.

43.Indien de opdrachtgever niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, of indien de opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van deze mogelijkheid, zal, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, het honorarium worden berekend aan de hand van de bestede tijd en het voor de opdracht geldende uurtarief, vermeerderd met 6% kantoorkosten.

44.Mr. Bovens is gerechtigd per 1 januari van ieder jaar de geldende uurtarieven aan te passen. Vanaf het tijdstip waarop de nieuwe tarieven gelden, zullen ook in lopende zaken vanaf dat moment de nieuwe tarieven in rekening worden gebracht.

45.Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 5%, of indien een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de opdracht tussen mr. Bovens enerzijds en de opdrachtgever anderzijds, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding vervalt op de vijftiende dag na de factuurdatum van de eerste declaratie, die aan de opdrachtgever is toegezonden na de verhoging van het basisuurtarief en/of voormelde kostenvergoeding.

46.Door mr. Bovens ten behoeve van de opdrachtgever betaalde verschotten, zoals (maar niet beperkt tot) reiskosten, griffierechten, deurwaarderskosten, koerierskosten, vertaalkosten, zullen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht, ook indien deze gebruik maakt van een toevoeging. Deze verschotten worden niet vergoed door de Raad voor Rechtsbijstand.

47.Mr. Bovens behoudt zich te allen tijde het recht voor opdrachten alleen op voorschotbasis te aanvaarden, dan wel de uitvoering van reeds verstrekte opdrachten alleen dan voort te zetten indien ter dekking van in de toekomst verschuldigde honoraria en verschotten door mr. Bovens in redelijkheid te bepalen voorschotten door de opdrachtgever worden betaald. De ten titel van voorschot betaalde bedragen zullen worden verrekend met de einddeclaratie. Mocht na uitvoering van de opdracht en na verrekening enig voorschot resteren, dan mr. Bovens dit bedrag binnen veertien dagen aan de opdrachtgever restitueren.

48.Betalingen dienen in beginsel altijd giraal plaats te vinden middels overmaking op het in de declaratie vermelde rekeningnummer onder vermelding van het declaratienummer.

49.Er wordt gedeclareerd in eenheden van zes minuten. Werkzaamheden die korter duren dan zes minuten worden afgerond op zes minuten. Declaraties zijn voorzien van een specificatie van de verrichte werkzaamheden en gemaakte verschotten.

50.In beginsel wordt maandelijks gedeclareerd. Deze maandelijkse declaratie kan achterwege blijven indien het te declareren bedrag lager is dan € 250,-.

51.Reiskosten worden doorbelast tegen € 0,28 per kilometer. Parkeerkosten worden separaat doorbelast tegen de gemaakte kosten. Kosten van openbaar vervoer worden doorbelast voor het tarief van eerste klas. Reistijd wordt doorbelast tegen 50% van het overeengekomen honorarium, tenzij ander schriftelijk overeengekomen.

52.Gelden van derden ten behoeve van cliënten of van cliënten ten behoeve van derden worden beheerd door de stichting Derdengelden Bovens Prins. Deze stichting houdt een bankrekening bij de ABN Amro onder rekeningnummer NL14ABNA0553361252.

DECLARATIES

53.Betaling van declaraties van mr. Bovens dient, zonder opschorting of verrekening, door de opdrachtgever te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij een andere betalingstermijn schriftelijk is overeengekomen.

54.Bij gebreke van betaling binnen deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de opdrachtgever aansprakelijk voor voldoening van de handelsrente, alsmede voor alle door mr. Bovens in verband met de invordering gemaakte kosten.

55.Behoudens omgaand schriftelijk bezwaar van de opdrachtgever is mr. Bovens gerechtigd voor of van de opdrachtgever ontvangen gelden te verrekenen met of aan te (doen) wenden ter betaling van hetgeen de opdrachtgever aan mr. Bovens verschuldigd is. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties (met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag en met een totaalbedrag van minimaal € 40,-) komen voor rekening van de opdrachtgever. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.

56.Mr. Bovens behoudt zich het recht voor -bij uitblijven van betaling van de factuur betreffende een voorschot, dan wel bij uitblijven van tijdige betaling van de factuur betreffende de declaratie- de werkzaamheden niet aan te vangen dan wel op te schorten of te staken.

57.In geval van niet (tijdige) of onvolledige betaling behoudt mr. Bovens zich het recht voor om het dossier van de opdrachtgever onder bepaalde omstandigheden onder zich te houden totdat de openstaande facturen zijn voldaan dan wel de opdrachtgever op adequate wijze passende zekerheid heeft gesteld middels een depotstorting bij de deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten.

58.Enige betaling die door de opdrachtgever wordt gedaan, zal worden geacht eerst ter voldoening te zijn eventuele verschuldigde incassokosten en wettelijke renten, alvorens in mindering te worden gebracht op de openstaande declaraties.

TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

59.Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, prevaleert het bepaalde in de opdrachtbevestiging.

60.Tezamen met de opdrachtbevestiging vormen deze voorwaarden, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht de volledige overeenkomst tussen mr. Bovens en de opdrachtgever. Eventuele voorafgaande overeenkomsten, regelingen, afspraken of verklaringen komen hiermee te vervallen.

61.Wijzigingen van deze voorwaarden of de opdrachtbevestiging zijn slechts mogelijk en van kracht voor zover daarmee door alle partijen schriftelijk of elektronisch is ingestemd.

62.Mr. Bovens is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien de opdrachtgever niet binnen veertien dagen nadat de gewijzigde voorwaarden hem zijn toegezonden of kenbaar geworden tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft gemaakt.

TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

63.De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en mr. Bovens wordt beheerst door Nederlands recht.

64.Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter. De rechter te Amsterdam is bevoegd tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.

Call Now Button